بذرکاشته شده را چه زمانی از خزانه جدا کنیم؟

Tag - بهترین زمان جداسازی بذر های سیز شده از خزانه

ثبت لحظات زیبای شما

لیتوپس
بذر لوفوفورا